AGH UST Logo

Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

Głównym obowiązkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów AGH.
Samorząd Studencki opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, organizuje ogromną ilość wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych, podejmuje decyzje związane z rozdziałem środków na działalność studencką, posiada jedną piątą ciał kolegialnych uczelni (takich jak Senat lub Rada Wydziału), służy radą i pomocą wszystkim studentom
oraz wiele, wiele innych...

Aktualności

Komunikaty Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH dotyczące epidemii koronawirusa (COVID-19)

Zasady dla organizacji studenckich

Jeśli aktywnie działasz w którymś z Kół Naukowych lub jesteś członkiem Organizacji Studenckiej, to czym prędzej zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi obecnej działalności Twojej grupy! Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anna Siwik, prof. AGH wystosowała odpowiednie pismo, z którym możesz zapoznać się tutaj:

Komunikat.

Zarządzenie Rektora

Z okazji trwającego Dnia Dziecka mamy dla Was dzisiaj także zarządzenie JMR prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki dotyczące działalności Uczelni od 1 czerwca! Znajdziecie w nim m.in.:
 • informacje dotyczące ograniczenia działalności Uczelni;
 • informacje na temat kształcenia studentów i spraw studenckich;
 • zapisy dotyczące organizacji Uczelni;
 • regulacje dotyczące ochrony sanitarnej ludzi;


Całość zarządzenia;

Zasady zabezpieczenia sanitarnego uczelni

Nowe wytyczne w sprawie kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny przygotował spis wytycznych dotyczących wielu nurtujących Was kwestii! Zobaczcie sami, jakie informacje odnajdziecie w ww. piśmie:
 • Dopuszcza się możliwość przeprowadzania zajęć praktycznych, których nie dało się zrealizować zdalnie;
 • Wznowienie zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni może nastąpić wyłącznie w zakresie zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym;
 • Zajęcia prowadzone zdalnie muszą skończyć się do 21 czerwca;
 • Starosta roku zobowiązany ustalania trybu egzaminu z prowadzącym, najlepiej w formie pisemnej (mailowej). W przypadku braku porozumienia decyzję podejmuje Dziekan;
 • Płatności za usługi edukacyjne zostają przedłużone do 15 czerwca;
 • WF zaliczony dla wszystkich studentów, którzy zapisali się na zajęcia do dnia 11 marca 2020 r.


Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia;

Wytyczne dotyczące zajęć WF.

Zasady rezerwacji akademików

Po raz kolejny przychodzimy do Was z informacjami dotyczącymi akademików na Miasteczku Studenckim AGH! Dla wszystkich, którzy złożyli wniosek CRM do 26 maja przedstawiamy harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz inne ważne informacje dotyczące wszystkich chętnych studentów!

Komunikat.

Wytyczne w sprawie kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny wystosował komunikat zawierający wytyczne w sprawie wznowienia kształcenia w AGH! Dokument zawiera takie informacje jak:
 • zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020;
 • zasady przygotowania, warunki oraz terminy dopuszczenia do rozpoczęcia realizacji na terenie Uczelni zajęć dydaktycznych, w szczególności zajęć laboratoryjnych oraz praktycznych;
 • zasady ogólne przeprowadzania letniej sesji egzaminacyjnej w bieżącym roku akademickim;
 • zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie tradycyjnym w siedzibie Uczelni;
 • zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym poza siedzibą Uczelni;
 • zaliczenia kończące zajęcia lub egzaminy w trybie zdalnym w postaci ustnej;
 • zaliczenia kończące zajęcia lub egzaminy w trybie zdalnym w postaci pisemnej;
 • zmiany w regulaminie studiów związane z rozliczeniem bieżącego semestru.


Jeśli któraś z tych kwestii nie dawała Ci spać po nocach, to już teraz zachęcamy do zapoznania się z treścią całego komunikatu:
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia

Zalecenia GIS dotyczące przeprowadzania zajęć:
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia

Zmiana organizacji roku akademickiegi

Kiedy będzie sesja? Czy mamy się już uczyć do niej? Każdy z Was zadaje sobie te pytania! W związku z okolicznościami w jakich się znaleźliśmy, konieczną okazała się zmiana Organizacji Roku Akademickiego 2019/2020. Mimo wszystko wydaje nam się, że i tak będziecie zadowoleni i że podejdziecie do całej sytuacji z wyrozumieniem!

Zmieniona Organizacja Roku Akademickiego 2019/2020.
Zalecenia GIS dotyczące przeprowadzania zajęć .

Rozdział miejsc w akademikach

Tak jak obiecaliśmy, tak też podajemy kolejne ważne informacje dotyczące rozdziału miejsc w Domach Studenckich na Miasteczku Studenckim AGH! Pierwszą, najważniejszą rzeczą, jaką musicie zrobić, aby dostać miejsce w akademiku jest wypełnienie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie akademik.agh.edu.pl. Czas na wykonanie tego zadania macie do 26 maja, a więc nie czekajcie ani chwili dłużej!

Legitymacja studencka

Martwisz się, że Twoja legitymacja straci ważność? Bez obaw! Dzięki Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydany został komunikat ws. ważności legitymacji. Na jego podstawie planowane jest wydanie rozporządzenia w sprawie dalszego ograniczenia działań na uczelniach, legitymacje pozostaną wówczas ważne aż do 60 dni po 30 września 2020 bez konieczności przedłużania ich! Tak więc, będziesz mógł odetchnąć z ulgą i nie martwić się zdobyciem kolejnej naklejki prawie do końca listopada!

Opłata za akademik

Ale ten czas szybko leci! Dopiero świętowaliśmy majówkę, a już mamy połowę miesiąca! To idealny moment na poinformowanie Was, że również w tym miesiącu zniżka za przebywanie poza akademikiem wynosi 50%. Będzie ona naliczana w taki sam sposób, jak ta kwietniowa.

Rozdział miejsc na rok 2020/2021

Powoli zaczynasz planować przyszły rok akademicki i chciałbyś wiedzieć jak w obecnej sytuacji będzie wyglądał rozdział miejsc w akademikach? Specjalnie dla Ciebie przedstawiamy najważniejsze informacje:
 • prawo do zamieszkania w Domach Studenckich Miasteczka Studenckiego AGH przysługuje każdemu, kto nie naruszył postanowień Regulaminu Mieszkańców MS AGH oraz nie zalega z płatnościami,
 • student ubiegający się o miejsce w akademiku składa jedynie wniosek elektroniczny w systemie informatycznym,
 • wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku, tj. 18 maja,
 • szczegółowe informacje dotyczące rozdziału miejsc dla studentów AGH dostępne są na stronie akademik.agh.edu.pl,


A już wkrótce opublikujemy szczegółowe zasady rezerwacji miejsc w akademikach na rok akademicki 2020/2021. Komunikat Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. AGH

Sesja egzaminacyjna

Dostajemy od Was wiele pytań dotyczących letniej sesji egzaminacyjnej! Prowadzący powoli zaczynają planować formę egzaminów i starają się przygotować na każdą ewentualność. Pamiętajcie jednak, że nie musicie zgadzać się na zmianę formy egzaminu. Jeśli w Syllabusie istnieje informacja o egzaminie pisemnym, to macie prawo pozostać przy jego pisemnej formie online. Prowadzący może zmienić formę egzaminu na ustną tylko i wyłącznie po pisemnej akceptacji przedstawiciela studentów.

Wymiany Erasmus+

Jeśli w roku akademickim 2020/21 planujesz studia na uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+, to mamy dla Ciebie ważną informację! W tym roku rekrutacja do programu odbywa się w systemie online, w dniach 20.04 - 20.05.2020 r. Aby wziąć w niej udział, należy:
 • wybrać uczelnię partnerską z grupy uczelni zawartych w aktualnym wykazie umów międzyinstytucjonalnych;
 • wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną w systemie rekrutacyjnym i przesłać ją drogą mailową na adres Koordynatora danej umowy, wskazanego w wykazie;
 • przygotować dokumenty dla Działu Współpracy z Zagranicą;
 • po podpisaniu umowy należy zgłosić swój przyjazd do uczelni partnerskiej;
 • w przypadku otrzymywania stypendium socjalnego należy złożyć u Koordynatora Umowy decyzję Dziekana o przyznanym stypendium socjalnym w momencie rekrutacji;
 • studenci niepełnosprawni wraz z wnioskiem aplikacyjnym przesyłają do Koordynatora Umowy skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;


W danym momencie Koordynatorzy AGH ds. Programu Erasmus+ nie mogą zagwarantować, że pomimo pozytywnej kwalifikacji studenta wyjazd będzie realny. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby w przypadku braku możliwości wyjazdu do danej uczelni partnerskiej oferować zastępczo inne uczelnie lub zmianę terminu wyjazdu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu (podając wydział macierzysty): erasmus@agh.edu.pl
Więcej informacji[ENG VERSION]

If in the academic year 2020/21 you are planning to study at a partner university within the Erasmus+ Programme, we have important information for you! This year, the recruitment to the programme takes place online, from 20.04 to 20.05.2020 r. To take part in it, you have to:
 • select a partner university from the group of universities included in the current list of interinstitutional agreements;
 • fill in the recruitment questionnaire available in the recruitment system and send it by e-mail to the address of the Coordinator of a given contract, indicated in the list;
 • prepare documents for the Foreign Cooperation Department;
 • after signing the contract, report your arrival at the partner university;
 • in the case of receiving a social scholarship, the Dean's decision on the social scholarship awarded at the time of recruitment should be submitted to the Agreement Coordinator;
 • disabled students send to the Agreement Coordinator a scan of the decision on the degree of disability together with their application;


At the moment the AGH University of Science and Technology Coordinators for the Erasmus+ Programme cannot guarantee that despite the student's positive qualification the trip will be possible. The University will make every effort to offer other universities as a substitute or to change the date of the trip if it is not possible to go to a particular partner university.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us (by mentioning your home department): erasmus@agh.edu.pl
More information


Zmiany w związku z Tarczą 2.0

W związku z wprowadzeniem w życie tzw. "Tarczy 2.0" przedstawiamy Wam najistotniejsze zmiany dotyczące studentów:
 • do 30 września 2020 r. Uczelnia dopuszcza możliwość składania wniosków o zapomogi w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i rejestrację wniosku w serwisie USOSweb lub Dziekanat.XP, a następnie przesłanie jego skanu wraz z załącznikami na adres mailowy wydziału;
 • od 18 kwietnia do 30 września br. złożenie wniosku o zapomogę w formie elektronicznej nie będzie wymagało dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej/przesyłania ich tradycyjną pocztą;
 • od 18 kwietnia do 30 września br. do wniosków o stypendium socjalne nie będą wymagane zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej o sytuacji materialnej członków rodziny;
 • w uzasadnionych, prawidłowo udokumentowanych przypadkach istnieje możliwość otrzymania zapomogi więcej niż 2 razy w ciągu roku;
 • w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 dopuszczana jest możliwość otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg przez osoby studiujące dłużej niż 6 lat;
 • w przypadku kredytów studenckich została wprowadzona możliwość zawieszenia spłaty kredytu, na okres wskazany w odpowiednio wypełnionym wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.


Adresy mailowe: dss.agh.edu.pl/kontakt
Całość komunikatu[ENG VERSION]

In relation to the introduction of the so-called "Shield 2.0" we present to you the most important changes regarding students:
 • until 30 September 2020. The University allows for the possibility of submitting support applications in electronic form by filling in and registering the application in the USOSweb or Dziekanat.XP, and then sending a scan of it together with attachments to the faculty's e-mail address;
 • From April 18 to September 30, 2012, submitting the application for support in electronic form will not require the delivery of original documents in paper form/sending them by traditional mail;
 • from April 18 to September 30, 2012, no documents will be required for applications for social scholarship from social assistance centers about the financial situation of family members;
 • in justified, properly documented cases it is possible to receive the support more than twice a year;
 • in the summer semester of the academic year 2019/20 the possibility of receiving a social scholarship, a scholarship for disabled persons and aid for persons studying for more than 6 years is allowed;
 • in the case of student loans, a possibility of suspending loan repayment has been introduced, for the period indicated in the duly completed application, not longer than 6 months.

E-mail addresses: dss.agh.edu.pl/kontakt
The whole message

Obniżenie opłat za akademik

W związku z licznymi pytaniami z Waszej strony, na prośbę URSS AGH Władze Rektorskie AGH podjęły decyzję o obniżeniu opłat, dla wszystkich którzy wyjechali z akademików, aż o 50% za miesiąc kwiecień! Zniżka ta przysługuje osobom, które opuściły Dom Studencki na co najmniej 7 dni z rzędu i obowiązuje od 1 kwietnia włącznie!

Początkiem maja na: Panelu Mieszkańca
ukaże się oświadczenie upoważniające do naliczenia obniżonej opłaty. Dodatkowo termin opłat za kwiecień został przesunięty na 31 maja 2020!

Opłata za akademik dla osób otrzymujących stypendium socjalne, w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim, nie może być niższa niż 200 zł.

Zarządzenie Rektora AGH

W odpowiedzi na wiele Waszych pytań, dotyczących działalności Uczelni po Świętach Wielkanocnych, przekazujemy Wam dzisiaj najnowsze zarządzenie JMR prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki. Informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza będzie nadal działała w ograniczonym zakresie do 15 maja 2020 r. (włącznie)! Należy zwrócić również uwagę na przesunięcie terminu opłat za usługi edukacyjne! Nowy termin został ustalony na 31 maja 2020 r. Mamy nadzieję, że już niedługo ponownie się z Wami zobaczymy! A do tego momentu pozostajemy do Waszej dyspozycji zarówno na naszym fanpage'u, jak i mailowo pod adresem biuro@samorzad.agh.edu.pl.

Zarządzenie Rektora AGH

Message to international students

Dear International Students!

The Deputy Minister of the Ministry of Science and Higher Education prof. Wojciech Maksymowicz addressed a few words at this difficult time for all foreign students currently residing in Poland: remember that during this hard period we are with you and we support you! You can always count on our help.

Important information can be found at NAWA National Agency for Academic Exchange at go-poland.pl

A special helpline has also been launched at +48 22 390 35 00 - you can get help in 10 different languages!

We also encourage you to read the materials prepared by the Student Parliament of the Republic of Poland PSRP at PSRP WEBSITE<Kilka słów w tym trudnym czasie do wszystkich studentów z zagranicy obecnie przebywających w Polsce skierował wiceminister Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciech Maksymowicz. Pamiętajcie, że podczas tego ciężkiego okresu jesteśmy z Wami, wspieramy Was! Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc.

Ważne informacje możecie znaleźć na stronie NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej go-poland.pl

Przygotowana została również specjalna infolinia +48 22 390 35 00 - pomoc możecie otrzymać aż w 10 językach!

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej PSRP<

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny przygotował wytyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nimi: WYTYCZNE<

Dostęp do e-booków

W związku z duża ilością czasu na uczenie się nowych rzeczy Biblioteka Główna AGH w Krakowie w ramach serwisu NASBI oferuje dostęp aż do 107 książek poświęconych informatyce i jej pokrewnym dziedzinom! Z wszystkich pozycji będzie można korzystać do 15 marca 2021 roku! To mnóstwo czasu na zaprzyjaźnienie się z programowaniem i być może również na rozpoczęcie nowej ścieżki w swoim życiu. Mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji będą one dla Was wsparciem przy zdalnej nauce.

Więcej informacji i wykaz tytułów:
http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/2065

Równocześnie w serwisie Ibuk Libra, w ramach prenumeraty e-booków, jak i ogólnopolskiego projektu Wydawnictwa PWN "E-booki w służbie nauki" znajdziecie jeszcze więcej materiałów pomocnych w zdalnej nauce!

Więcej informacji i wykazy tytułów:
http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/3196
http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/2474<

Obniżenie opłaty za akademik

Przypominamy, że decyzją Władz AGH, osoby, które w związku z zawieszeniem zajęć na uczelni opuściły dom studencki na okres nie krótszy niż dni z rzędu uzyskają prawo do obniżenia opłaty za zakwaterowanie o 25% za czas nieobecności w akademiku.

Podstawą do obniżenia należności za marzec br. jest zalogowanie się w panelu dsnet i złożenie (do dnia 5 kwietnia) znajdującego się tam oświadczenia wraz ze wskazaniem terminu nieobecności.

Dodatkowo w panelu już teraz możesz wskazać planowany okres nieobecności w akademiku w miesiącu kwietniu. W odróżnieniu od potwierdzenia nieobecności w marcu, termin planowanej nieobecności w kwietniu można zmienić aż do końca miesiąca, na wypadek zmiany planów.

W imieniu administracji prosimy wszystkich o cierpliwość. Korekta należności, dla osób uprawnionych do jej uzyskania, zostanie dokonana w systemie po weryfikacji poprawności danych.

Oferta Orange dla studentów

Ruszyła specjalna akcja Orange Polska wspierająca zdalną naukę. Orange Polska przygotowało specjalną ofertę dla uczniów, studentów i nauczycieli – za złotówkę miesięcznie można skorzystać z planu internetowego ze 100GB miesięcznie! Umożliwia to kod EDUFLEX. Usługę można aktywować zdalnie, a kartę SIM zamówić przez kuriera.

Zgodnie z zapowiedzią od dzisiaj uczniowie i ich rodzice, studenci oraz nauczyciele mogą skorzystać z Orange Flex przez dwa miesiące za złotówkę miesięcznie. Na naukę otrzymają nawet 200 GB do wykorzystania w smartfonie, tablecie czy komputerze.

Żeby skorzystać z akcji wystarczy ściągnąć na smartfon aplikację Orange Flex. Następnie wybrać dowolny plan komórkowy z określoną liczbą GB (maksymalnie 100 GB miesięcznie), przenieść swój numer lub wybrać nowy – rejestracja numeru odbywa się automatycznie w aplikacji. Ważne żeby przed wyborem metody płatności wpisać kod EDUFLEX. Na koniec zastaje aktywacja planu.

Weryfikacja użytkowników, którym przysługuje internet za złotówkę nie nastąpi na etapie aktywacji usługi. Zrobimy to w trakcie pierwszego miesiąca korzystania z Orange Flex. Wtedy poprosimy o potwierdzenie statusu uprawniającego do skorzystania z akcji np. w przypadku uczniów i studentów będzie to podanie numeru legitymacji, a nauczycieli – potwierdzenie zatrudnienia.

Z internetu w Orange Flex za złotówkę można korzystać na smartfonie, tablecie i komputerze. Po aktywacji usługi Orange Flex są dwa rozwiązania. Pierwsze – zamówić w aplikacji bezpłatną dodatkową kartę SIM, którą należy włożyć do tabletu lub modemu i wtedy można korzystać z numeru zarówno na telefonie, jak i innych urządzeniach. Drugie – jeśli ktoś będzie chciał korzystać jedynie z internetu, wystarczy że główną kartę SIM włoży do tabletu czy modemu.

Użytkownicy Orange Flex będą potrzebowali nowej karty SIM jeśli aktywują nowy numer lub przenoszą go od innego operatora (klienci przenoszący numer z innych ofert Orange – w tym nju, nie potrzebują nowej karty SIM). Prosimy, aby kartę SIM zamówić poprzez kuriera, co w tym momencie jest najbardziej wygodne i bezpieczne. Kurier jest darmowy. Ponadto jeśli ktoś posiada telefon obsługujący technologię eSIM, nie musi zamawiać karty. W kilka minut aktywujesz eSIM w aplikacji.

W tej chwili z tej opcji mogą skorzystać tylko nowi klienci Orange Flex. Dla obecnych użytkowników – uczniów i ich rodziców, studentów i nauczycieli, Orange przygotowuje inne rozwiązanie. Poinformujemy o nim w najbliższych dniach.

Orange Flex jest wyjątkową usługą komórkową, w pełni cyfrową i bezpieczną. Wszystko odbywa się poprzez intuicyjną aplikację bez wychodzenia z domu, co jest szczególnie istotne w czasie trwania pandemii. Co istotne w Orange Flex nie ma długoterminowych umów.

Regulamin nowej akcji dla uczniów i ich rodziców, studentów, doktorantów oraz nauczycieli jest dostępny na stronie flex.orange.pl

E-zasoby Biblioteki AGH

Kwarantanna zmobilizowała Cię do pisania pracy inżynierskiej lub magisterskiej? Jeśli brakowało Ci odpowiednich książek z powodu zamknięcia bibliotek, to nie musisz się tym już martwić! Od dzisiaj możesz przedłużyć ważność swojego konta bibliotecznego zdalnie, a dzięki temu będziesz mógł skorzystać z e-zasobów Biblioteki Głównej AGH ! Wystarczy, że zgłosisz taką potrzebę na adres e-mail: udo@bg.agh.edu.pl.

  Pamiętaj, aby w wiadomości podać:
 • Imię i nazwisko
 • Numer albumu


  Zdalna aktywacja konta będzie dokonywana pod dwoma warunkami:
 • Brak przetrzymanych książek z roku akademickiego 2018/2019 lub wcześniej,
 • brak zaległych nieuregulowanych opłat za rok akademicki 2018/2019 lub wcześniej.


Konta biblioteczne aktywowane są kilka razy w ciągu dnia, w godzinach 8.00-14.00, natomiast dostęp do e-źródeł aktualizowany jest co godzinę.[ENG VERSION]

Did quarantine motivate you to write an engineering or master's thesis? If you were missing the right books because of the library closure, then you don't have to worry about that anymore! You can extend the validity of your library account remotely, and thanks to this you will be able to use the e-resources of the AGH Main Library! All you have to do is report the need to the email address: udo@bg.agh.edu.pl.

  Remember to include in the message:
 • Name
 • Student ID number.


  Remote account activation will be done under two conditions:
 • No books kept from the 2018/2019 academic year or earlier,
 • No unpaid fees for the academic year 2018/2019 or earlier.


Library accounts are activated several times a day, between 8.00-14.00, while access to e-sources is updated every hour.

Niższe opłaty na MS AGH

Drodzy Studenci, mieszkańcy Akademików!

W odpowiedzi na wiele Waszych pytań przekazujemy Wam najnowsze informacje!  Władze Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w porozumieniu z Dyrekcją Miasteczko Studenckie AGH podjęły decyzję o obniżeniu opłat za akademiki w związku z Waszymi wyjazdami na czas zawieszenia zajęć!  Zmianie uległ także termin zapłaty za marzec.  Czas na uregulowanie płatności za marzec został wydłużony do 30 kwietnia 2020! 

Zniżka będzie wynosiła 25% za cały okres nieobecności w Domu Studenckim  Procent ten został odpowiednio wyliczony na podstawie mniejszego zużycia prądu, wody, czy też opłat związanych z wywozem śmieci.  Każdy z mieszkańców, który poza akademikiem przebywał co najmniej 7 dni z rzędu będzie uprawniony do uzyskania zniżki. Podstawą będzie złożone oświadczenie, które udostępnione zostanie w Panelu Użytkownika w pierwszych dniach kwietnia. Natychmiast Was o tym fakcie poinformujemy! 

Analogiczna procedura będzie dotyczyła uzyskania zniżki za czas Waszej nieobecności w kwietniu.[ENG VERSION]

In response to many of your questions, we provide you with the latest information! The authorities of the AGH UST, in agreement with the management of the AGH Student Campus, have decided to reduce the fees for dorms due to your homecoming during the suspension of classes! The payment deadline for March was also changed. The time to settle payments for March has been extended to 30 April 2020! 

The discount will be 25% for the entire period of absence from the Student House. This percentage has been calculated on the basis of lower consumption of electricity, water or fees related to garbage collection. All residents who have stayed at least seven days in a row outside the dormitory will be entitled to a discount. The basis will be a submitted statement, which will be made available in the User Panel in the first days of April. We will inform you about this immediately!

A similar procedure will apply to a discount for your absence in April.

Zarządzenie Rektora AGH

Drodzy Studenci, mieszkańcy Akademików!

W związku z nowym zarządzeniem JMR prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie będzie nadal działała w ograniczonym zakresie do 10 kwietnia 2020 r. Z organizacji roku akademickiego wynika zatem, że zajęcia będą odbywały się od 15 kwietnia br.. Należy zwrócić również uwagę na przesunięcie terminu opłat za usługi edukacyjne! Nowy termin został ustalony na 30 kwietnia 2020 r.. Widzimy się już niedługo! A do tego momentu pozostajemy do Waszej dyspozycji zarówno na naszym fanpage'u, jak i mailowo pod adresem biuro@samorzad.agh.edu.pl.

Zarządzenie Rektora AGH[ENG VERSION]

Dear students, residents of the dorms!

In accordance to the new decree of AGH UST Rector Tadeusz Słomka, we would like to inform you that AGH University of Science and Technology will continue to operate to a limited extent until April 10, 2020. Therefore, according to the organization of the academic year, classes will take place from April 15 this year. Also, the attention should be paid to postponing the payment for educational services! The new date was set for April 30, 2020. See you soon! Until then, we remain at your disposal both on our fan page and by e-mail at samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/25.03.pdf.

AGH Rector's decree

Zapomoga finansowa

Firma, w której pracujesz nie posiada opcji pracy zdalnej, a z powodu kwarantanny związanej z koronawirusem nie masz możliwości zarabiania na siebie? Boisz się, że nie uda Ci się utrzymać, i że wpadniesz w poważne problemy finansowe? Niestety, takich przypadków jak Twój jest więcej. W związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendację dla uczelni, aby jednorazowe zapomogi losowe rozpatrywać również w odniesieniu do ww. sytuacji. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności Władze AGH podjęły decyzję o możliwości przesłania wniosków:
 • pocztą tradycyjną na adres podany przez wydział,
 • za pomocą systemu ePUAP,
 • mailowo.


Wkrótce na fanpage'ach Waszych WRSSów pojawią się adresy korespondencyjne, na które będziecie mogli przesyłać dokumenty pocztą tradycyjną.

Aby wniosek został uznany za kompletny należy go wiarygodnie udokumentować. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji może być m.in.:
 • kserokopia/skan umowy z pracodawcą (zlecenia, o pracę lub o dzieło),
 • rachunki składane na podstawie ww. umów,
 • zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy,
 • zaświadczenie o utracie zatrudnienia,
 • zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, z związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

W imieniu wszystkich pracowników naszej Uczelni prosimy Was o zachowanie cierpliwości i nie wpadanie w panikę. Wszyscy starają się, aby dokumenty i świadczenia były przesyłane najszybciej jak to możliwe. Jest to jednak związane z dużym nakładem pracy, a co za tym idzie również i czasu, ponieważ każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Pamiętajcie, że pozostajemy do Waszej dyspozycji i staramy się odpowiadać na wszystkie Wasze pytania!

[ENG VERSION]

The company you work for does not allow you to work from home, and due to the coronavirus quarantine, you cannot earn a living?  Unfortunately, there are more cases like yours. Therefore, the Ministry of Science and Higher Education issued a recommendation for universities to introduce financial aid in relation to the epidemic state. In the event of such circumstances, the authorities of the AGH University of Science and Technology in Krakow decided, that students can send the applications:
 • by traditional mail to the address provided by the faculty,
 • using the ePUAP system,
 • by email.


Soon, correspondence addresses to submit documents by post will appear on your WRSS (Faculty Student Councils) fan pages.

To be considered complete, the application must be correctly documented. A document confirming the state of a difficult situation may be, among others:
 • photocopy/scan of the contract with the employer (orders, employment or work),
 • bills submitted on the basis of the above agreements,
 • certificate of the inability to perform work,
 • certificate of loss of employment,
 • Sanitary Inspector's certificate of quarantine of the student and his family, due to which he was deprived of earnings.

On behalf of all employees of our University, we ask you to remain patient. Everyone is trying to ensure that documents and benefits are sent as quickly as possible. However, this is associated with a large amount of work, and thus also time, because each application is considered individually.

Remember that we remain at your disposal and try to answer all your questions!

MS Office dla studentów AGH

Od dzisiaj już nie będziesz mógł korzystać z wymówek, że nie masz Offica! Uczelniane Centrum Informatyki opracowało dostęp dla każdego studenta Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie do wersji web Microsoft Office 365! Aby skorzystać z tej opcji należy:
 • Wejść na stronę www.office.com
 • Zalogować się za pomocą swojego adresu email z domeny @student.agh.edu.pl oraz hasła do tejże poczty
 • Nastąpi przekierowanie do panelu logowania do systemów AGH. Następnie należy ponownie podać swój adres email oraz hasło do poczty AGH i kliknąć zaloguj się.
 • Ciesz się webową wersją Pakietu Microsoft Office 365!

Już wkrótce część wykładów będzie odbywać się właśnie za pośrednictwem tej platformy!

Natomiast w OneDrive każdy student otrzymuje aż 1024 GB, czyli 1 TB przestrzeni do przechowywania przeróżnych plików!
Jeśli zapomniałeś swojego hasła, to instrukcję do resetowania znajdziesz tutaj: panel.agh.edu.pl/pwdrst[ENG VERSION]

From today, you can no longer use the excuse that you do not have Microsoft Office! The University IT Center is introducing free access to the Microsoft Office 365 web version for every AGH student! To use this option:
 • Go to www.office.com
 • Log in using your email address from the @student.agh.edu.pl domain and your AGH password.
 • You will be redirected to the login panel for AGH systems. Then enter your email address and AGH email password again and click log in.
 • Enjoy the web version of Microsoft Office 365!

Soon some of the lectures will take place via this platform!

What is more, every student receives as much as 1024 GB, or 1 TB of storage space in OneDrive!
If forgot your password, you can find the reset instructions here: panel.agh.edu.pl/pwdrst

Zgłoszenie obecności na MS AGH

Drodzy Studenci, mieszkańcy Akademików!

Ze względu na dodatkowe wymagania zgłoszone przez Inspekcję Sanitarną, Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH wprowadza obowiązek zalogowania się w Panelu Użytkownika MS AGH na panel.dsnet.agh.edu.pl i odznaczenia swojej obecności w Domu Studenckim. Wytyczne obowiązują wszystkie osoby przebywające obecnie w domach studenckich MS AGH!

Każdego dnia należy "odklikiwać" potwierdzenie pobytu w akademiku, które pozwoli na ustalenie szczegółowych informacji nt. osób pozostających w swoich pokojach.[ENG VERSION]

Dear students, residents of the dorms!

Due to the additional requirements reported by Sanitary Inspection, the AGH Student Campus management oblige you to log in to the MS AGH User Panel at panel.dsnet.agh.edu.pl to mark your presence at the dormitory. The guidelines apply to all persons currently staying in MS AGH Student Campus!

Every day you should submit the confirmation of your stay in the dorm, which will allow the management to determine detailed information about people staying in their rooms.

Zwrot biletów okresowych

Kupiłeś bilet okresowy na przejazdy Krakowską Komunikacją Miejską i obawiasz się, że stracisz swoje pieniądze, ponieważ w obecnej sytuacji go nie wykorzystasz? Bez obaw! Możesz anulować swój bilet otrzymując zwrot pieniędzy za niewykorzystane przejazdy!

Jeżeli posiadasz bilet na nośniku mobilnym:
Wyślij maila z prośbą o anulowanie biletu na: reklamacje@kkm.krakow.pl, w treści podając numer konta, na który mają zostać przelane pieniądze

Jeżeli posiadasz bilet na karcie plastikowej/legitymacji:
Wyślij kartę listem poleconym podając również numer konta bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze. List należy wysłać pocztą na adres:
MPK SA w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków
Jeżeli chcesz, aby karta z anulowanym biletem wróciła na Twój adres, koniecznie załącz tę informację w liście

Zwroty osobiste nie będą realizowane.

Pamiętaj także, że zwrotu biletu można dokonać na minimum 16 dni przed upływem jego ważności![ENG VERSION]

Have you bought a season ticket for Krakow City Transport and are afraid that you will lose your money because, in the current situation, you cannot use it? No worries! You can cancel your ticket with a refund for unused travel!

If you have a ticket on a mobile device:
Send an email with a request to cancel the ticket to: reklamacje@kkm.krakow.pl, including the account number to which the money is to be transferred.

If you have a ticket on a card / ID:
Send the card by post services, also providing the bank account number to which the money is to be transferred. The letter should be sent as registered mail to the following address:
MPK SA w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków
If you want the card with a cancelled ticket to return to your address, be sure to include this information in the letter and provide the address.

Personal returns will not be processed.

Also, remember that the ticket can be returned at least 16 days before its expiry!

Zamknięcie biura

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych, a co za tym idzie okres zawieszenia zajęć ulega wydłużeniu do 14 kwietnia (włącznie)! Mamy nadzieję, że wykorzystacie ten czas najlepiej jak potraficie, będziecie brać udział w zajęciach online, a także, że już po Świętach znowu się zobaczymy! My na pewno powrócimy do Was ze zdwojoną energią i masą pomysłów! Trzymajcie się w zdrówku i pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i higieny!
#zostańwdomu[ENG VERSION]

In accordance to the state of the epidemic in our country, we would like to inform you that the AGH University of Science and Technology remains closed until Easter, and thus the period of suspension of classes is extended until 14 April! We hope that you will use this time as best as you can, that you will participate in the classes online and that we will see you again after Easter! We will definitely come back to you with a doubled energy and a lot of ideas! Stay healthy and remember about health and safety rules!

Informations for foreign students about legislation of stay due to the inability to leave Poland

Informacje dla studentów zagranicznych dotyczące przedłużenia legalności pobytu w Polsce!

Składanie wniosków za pośrednictwem poczty
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. Aby uniknąć nielegalnego pobytu, cudzoziemcy, którzy nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Wnioski dotyczące legalizacji pobytu mogą być wysłane do urzędów wojewódzkich za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym lub poprzez innego operatora pocztowego. Składając wnioski ważne jest aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego będzie uznawany za legalny.

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wniosku. Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Legalizacja pobytu z uwagi na niemożność opuszczenia Polski
Cudzoziemcy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć tu: udsc.gov.pl

Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze wniosków można natomiast znaleźć tu: udsc.gov.pl

Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Wnioski należy wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego. Wysłanie wniosku w czasie legalnego pobytu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. gwarantuje dochowanie terminu do jego złożenia oraz zapewni możliwość legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia sprawy.

Prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

[ENG VERSION]

Applications for the legalization of stay of foreigners in Poland submitted by post
Due to the state of epidemic threat, voivodeship offices have suspended direct customer service. Therefore, all applications for the legalization of stay of foreigners in Poland may be submitted by post. Applications for the legalization of stay of foreigners may be sent to voivodeship offices via Poczta Polska S.A. by registered mail or via any other postal operator. When submitting applications for legalisation of stay, it is important to do so during legal stay in Poland. Only then the stay during the administrative procedure will be considered legal.

Sending the application to the voivodeship office via Poczta Polska S.A. (which is the designated operator within the meaning of the Postal Law Act) before the period of legal stay has expired, guarantees that the deadline for submitting the application will be met. The legality of a foreigner’s stay during the proceedings results from the fact of submitting an appropriate application within the statutory period, and not from the fact that the foreigner has a stamp in the passport confirming submission of the application. The voivodes will return to calling applicants to appear in person, when required by law, after the restoration of direct customer service..

Legalisation of stay due to the inability to leave Poland
Foreigners who cannot leave the territory of Poland for reasons beyond their control may apply for either a visa extension or a temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay.

Detailed information on visa extension and relevant application forms can be found here: udsc.gov.pl

Information on the temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay and application forms can be found here: udsc.gov.pl

When applying for both a visa extension and a temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay, it is important to do so during a legal stay in Poland. Only then the stay during the administrative procedure will be considered legal. Applications should be sent to the voivodeship office via Poczta Polska by registered mail or via any other postal operator. Sending the application during legal stay via Poczta Polska S.A. guarantees meeting the deadline for its submission and ensures the possibility of legal stay until the case is considered.

Please follow further information appearing on the website of the Office for Foreigners.

Resetowanie hasła w Panelu AGH

Nauka w domu wiążę się z koniecznością pobierania wielu programów, często jest to możliwe dzięki zalogowaniu się, poprzez skrzynkę pocztową w domenie @student.agh.edu.pl. Jeśli w całym tym zamieszaniu zapomniałeś swojego hasła do ww. maila i myślisz, że możesz je zresetować jedynie osobiście, to mamy dla Ciebie dobre wieści! Na prośbę URSS AGH - Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH został uruchomiony mechanizm zdalnego resetowania haseł!

W tym celu należy wejść na stronę: https://panel.agh.edu.pl/pwdrst i postępować zgodnie z instrukcją. Dziękujemy UCI AGH za usprawnienie tego procesu![ENG VERSION]

Learning at home involves downloading many programs, often by logging in through your mailbox at @student.agh.edu.pl. If in all this confusion you have forgotten your password to the above mentioned e-mail and you think you can only reset it personally, we have good news for you! At the request of the URSS AGH - AGH University Student Council, a mechanism for remote password resetting has been activated!

To do so, please go to the website: https://panel.agh.edu.pl/pwdrst and follow the instructions. We thank UCI AGH for improving this process!

Zamknięcie biura

Nasze Biuro będzie nieczynne do 25 marca. Termin ten może ulec wydłużeniu wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej. Jeśli planowałeś odwiedzić nas w najbliższych dniach, to postaraj się przedstawić swoją sprawę w wiadomości mailowej na adres: biuro@samorzad.agh.edu.pl lub też poprzez wiadomość na naszym fanpage'u!

Cały czas jesteśmy gotowi Ci pomóc! Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Władzami naszej Uczelni i na bieżąco będziemy przekazywać Wam wszystkie informację. Panujemy nad sytuacją i mamy nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce! Wykorzystajcie dobrze ten czas i dbajcie o zdrówko!
#zostańwdomu[ENG VERSION]

Our office will be closed until March 25th. This deadline may be extended as the epidemic situation changes. If you were planning to visit us in the upcoming days, please try to explain your case by emailing us at biuro@samorzad.agh.edu.pl or by sending us a message on our fanpage!

We are still ready to help you! We are in constant contact with the authorities of our University and will keep you informed. We are in control of the situation and we hope to see you soon! Use this time well and take care of your health!

Dyżur psychologiczny

Od kilku dni siedzisz sam w pokoju i coraz gorzej radzisz sobie z samotnością? Nie do końca rozumiesz co się dzieje i nie wiesz, jak radzić sobie z presją wywieraną przez otoczenie? Chciałeś porozmawiać o tym z odpowiednią osobą, ale nie miałeś takiej możliwości? Teraz już masz! Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH informuje o rozpoczęciu telefonicznego dyżuru psychologicznego. Od dzisiaj bez wychodzenia z pokoju, możesz otrzymać wykwalifikowaną pomoc i nie być sam ze swoimi problemami. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer: 604 121 260[ENG VERSION]

Are you feeling sad because of the loneliness after spending several days alone in your room? You do not quite understand what is happening and you do not know how to deal with the pressure put on you by the environment? You wanted to talk to discuss it with someone but didn't have the opportunity? Now you have it! The AGH Student Campus launches a psychological phone call. From today, without leaving the room, you can receive qualified help and not be alone with your problems. Just call under 604 121 260

Zarządzenie Rektora 16.03

Zajęcia zostały zawieszone do 25 marca, a w związku z tym również termin płatności za usługi edukacyjne uległ przesunięciu na ten sam dzień! Jeśli jeszcze nie uiściłeś opłat m.in. za studia niestacjonarne lub warunki to teraz masz na to więcej czasu! Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji.

Więcej informacji[ENG VERSION]

Classes have been suspended until 25 March and therefore the payment period for educational services has been postponed to the same day! If you haven't paid the fees for part-time studies or your course retake yet, you now have more time! This deadline may be extended depending on the development of the situation.

More information

Opłata za akademik

Jeżeli w tym miesiącu nie zapłaciłeś jeszcze za akademik, to mamy dla Ciebie najnowsze informacje w tej sprawie! Decyzją dyrekcji Miasteczka Studenckiego AGH termin opłat za akademiki za bieżący miesiąc został przedłużony do 31 marca! W związku z tym możesz ze spokojem spędzać okres kwarantanny wraz z nielimitowanym internetem, na którego nie dostaniesz bana (przynajmniej w najbliższych dniach)![ENG VERSION]

If you haven't paid for the dormitory this month, we have quite a pleasant piece of information for you! By the decision of the management of the AGH Student Campus, the dorm rent payment for the current month is extended to March 31! You can quietly spend the quarantine period with unlimited internet, on which you will not be banned (at least in the upcoming days)!

Zarządzenie Rektora 16.03

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki dot. specjalnego trybu funkcjonowania AGH w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Zarządzenie Rektora nr 14/2020[ENG VERSION]

We invite you to read the latest decree of the Rector of AGH Tadeusz Słomka regarding the operating procedures of AGH during the period of epidemic emergency. You can find the specific restrictions in here:

Rector's Decree no. 14/2020

Stypendia

Jeżeli do 11 marca nie odebrałeś ze swojego dziekanatu decyzji o przyznaniu stypendium na obecny semestr, to sprawdź skrzynkę mailową! W związku z zaistniałą sytuacją na adresy mailowe, podane w systemie USOS lub dziekacie, zostały przesłane ich skany. W odpowiedzi należy przesłać wiadomość o treści: "Potwierdzam odbiór skanu decyzji administracyjnej oraz zobowiązuję się do osobistego odbioru oryginału decyzji niezwłocznie po przywróceniu działalności dydaktycznej Uczelni.". Na końcu wiadomości nie zapomnij podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem! Spełnienie ww. wymogu umożliwi Ci otrzymanie stypendium wraz z wyrównaniem w kwietniu. Informacja dot. tymczasowej zmiany formy odbioru decyzji administracyjnej jest umieszczona w komunikacie Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. AGH:
Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich

Kredyty Studenckie

Jeśli korzystasz z kredytu studenckiego, a nie przedłużyłeś ważności swojej legitymacji zanim zostały zawieszone zajęcia to nie musisz się martwić! Legitymacje zostały przedłużone automatycznie do 31 maja 2020 r. i stanowią one dla banków kredytujących potwierdzenie o statusie studenta, a co za tym idzie dalszych wypłat kredytu studenckiego!
Pamiętaj jednak o tym, że musisz powiadomić bank w przypadku:
- skreślenia z listy studentów lub doktorantów,
- urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów,
- zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta,
- ukończenia studiów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
Komunikat Pani Rektor ds. Studenckich

Uczyń z każdej przeszkody swoją szansę! - Pozwól sobie wylecieć w przestworza!

Od trzech dni siedzisz w pokoju i już powoli nie wiesz co ze sobą zrobić? Netflix powoli zaczyna Cię nudzić, a żadna książka nie jest na tyle ciekawa żeby ją przeczytać? Mamy na to rozwiązanie! Wykorzystaj ten czas do poszerzenia swoich zainteresowań! Przygotowaliśmy dla Ciebie listę ciekawych kursów, książek, filmików i artykułów dostępnych online, dzięki którym czas minie Ci w niesamowicie szybkim tempie! Może akurat odkryjesz w sobie nowy talent albo odnajdziesz swoją ścieżkę zawodową! Zainwestuj ten czas we własny rozwój, a po powrocie na Uczelnię będziesz niedościgniony przez rówieśników! Jeśli mieszkasz w akademiku, to przypominamy o nielimitowanym internecie, który mega Ci się przyda!

Ciekawe linki i rzeczy do zrobienia w trakcie nudy znajdziesz na stronie:
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Od nas dodatkowo możemy Ci polecić:
Darmowy kurs Javy
Darmowa platforma e-learningowa z zadaniami IT
Znajdziesz na niej:
 • kilka tysięcy darmowych zadań
 • ścieżki kariery, które nie tylko pomogą Ci rozwinąć umiejętności z zakresu IT, ale również zdobyć pracę marzeń!
 • wiele innych możliwości rozwoju w zakresie technologii informatycznych
TEDxTalks
Ciekawostki językowe
Bezpłatne kursy google
Płatne kursy
To idealny moment na wirtualne zwiedzenie muzeum online![ENG VERSION]

Turn every obstacle into a chance! - Let's fly into the sky!

You've been sitting in your room for three days now and you don't know what to do with yourself anymore? Netflix is slowly starting to bore you, and no book is interesting enough to read? We have a solution for that! Use this time to broaden your interests! We have prepared for you a list of interesting courses, books, videos and articles available online to make your time go by at an extremely fast pace! Maybe you'll discover a new talent or find your career path! Invest this time in your own personal growth and when you return to the university your colleagues won't stand a chance! If you live in a dorm, we remind you of the unlimited internet, which you may need!

You will find interesting links and things to do during the time of boring you will find on the website:
Parliament of Students of the Republic of Poland

We can also recommend:
Free Java course
Free e-learning platform with IT tasks
You can find the following things on it:
 • several thousand free tasks
 • career paths that will not only help you develop your IT skills but also get the job of your dreams!
 • many other IT development opportunities
TEDxTalks
Language trivia
Free Google courses
Paid courses
This is the perfect time for a virtual tour of the online museum!

#zostańwdomu

Zastanawiasz się dlaczego wszędzie są wprowadzane ograniczenia? Nie do końca zdajesz sobie sprawę z całej tej sytuacji? Zachowanie środków ostrożności znacząco wpływa na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa! Zobacz sam, jak to wygląda w rzeczywistości! Słuchaj więc zaleceń i #zostanwpokoju[ENG VERSION]

Wondering why there are restrictions put everywhere? You don't fully realize the whole situation? Taking precautions significantly slows down the spread of the virus! See for yourself how it looks in reality! Follow the recommendations and #stayathome

Powrót z zagranicy

Lubisz podróżować i kilka dni temu wróciłeś z zagranicy? A może dopiero planujesz wrócić do Polski? Nie wiesz jak zachować się w takiej sytuacji? Główny Inspektorat Sanitarny, a także dyrekcja Miasteczka Studenckie AGH przygotowali zbiór najważniejszych czynności, które powinieneś wykonać od razu po powrocie! Zapoznaj się z nimi, a wtedy będziesz bezpieczny zarówno Ty, jak i ludzie z Twojego otoczenia!

LINK DO ZALECEŃ GIS[ENG VERSION]

Do you like travelling and a few days ago you came back from abroad? Or maybe you are just planning to return to Poland? You don't know how to behave in such a situation? The Chief Sanitary Inspectorate and the management of the AGH Student Campus, have prepared a set of guidelines to obey as soon as you return! - familiarize yourself with them to take care of your health and safety!

HYPERLINK TO INSPECTORATE RECOMMENDATIONS

Strona WWW

W natłoku reklam i obserwowanych przez Ciebie grup gubią Ci się posty dodawane przez nas? Na naszej stronie SAMORZAD.AGH.EDU.PL, w zakładce „Aktualności”, od dzisiaj regularnie udostępniamy wszystkie informacje! Już teraz możesz spokojnie powrócić do każdej treści, która zainteresowała Cię na fanpage’u URSS AGH - Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH bez konieczności scrollowania całej tablicy![ENG VERSION]

Are you missing posts added by us in the busy feed of ads and groups you follow? On our website SAMORZAD.AGH.EDU.PL, in the "News" tab, from today we will keep providing the most important news! Now you can easily return to any content that interested you on the URSS AGH - AGH University Student Council Facebook page without scrolling the entire feed!

Bezpieczne akademiki

Rodzice ciągle dzwonią i namawiają Cię do powrotu do domu? Znajomi przesyłają Ci informacje, że musisz jak najszybciej opuścić akademik? Nie podejmuj pochopnych decyzji i nie zaczynaj pakować walizek pod wpływem emocji! Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich, jeżeli mamy możliwość innego zakwaterowania. Jednakże w porozumieniu z dyrekcją Miasteczko Studenckie AGH informujemy, że jeżeli chcesz zostać w swoim pokoju to bez problemu możesz to zrobić! Pamiętaj o tym, że jako młoda osoba możesz przechodzić chorobę bezobjawowo jednocześnie stanowiąc poważne zagrożenie dla osób starszych! Dorosłość zobowiązuje nas do podejmowania dojrzałych, przemyślanych decyzji i właśnie o takie Was prosimy.

LINK DO ZALECEŃ GIS[ENG VERSION]

Do your parents keep calling and urging you to come home? Friends send you information that you need to leave the dormitory as soon as possible? Do not make hasty decisions and do not start packing suitcases under the influence of emotions! The Chief Sanitary Inspectorate recommends leaving student housing if we have the option of other accommodation. However, in agreement with the management of the AGH Student Campus, we would like to inform you that if you want to stay in your room, you can do it! Remember that as a young person you can have the disease without any symptoms while posing a serious threat to the elderly! Adulthood obliges us to make mature, thoughtful decisions and we ask you for such.

HYPERLINK TO INSPECTORATE RECOMMENDATIONS

Student sam w domu

Jeśli od lat zazdrościsz Kevinovi i marzysz, aby przeżyć takie przygody jak on, to właśnie masz na to szansę! Zostań głównym bohaterem "Student sam w domu", w reżyserii Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej! Dziel się polecanymi aktywnościami, które można wykonywać samodzielnie w swoim domu. Napisz na wydarzeniu albo użyj #studentsamwdomu i zainspiruj innych!

Zapoznaj się z informacjami tam dostępnymi i wykorzystaj ten czas najlepiej jak potrafisz![ENG VERSION]

If you have always been jealous of Kevin and wanted to experience adventures like him, then we have some good news - it is finally possible! Become the main character of Student home alone, directed by the Student Parliament of the Republic of Poland! Share recommended activities that you can do yourself at home. Post on the event feed or use #studentsamwdomu and inspire others! Familiarize yourself with the information available and use this time as best you can!

Update in English

In regards to the spread of the SARS-CoV-2 virus, the Rector of the AGH University of Science and Technology has issued an order to suspend all classes for a period of two weeks. The order is in force from 11th March until 25th March. Depending on the epidemic status and any decisions issued by state authorities the class suspension period may be extended. Despite the cancellation, classes can still be organised online in the form of e-learning or webinars. Student ID cards valid until 30th March have been automatically extended until 31st May 2020. Due to the current situation, there is a ban on any visits to student houses by individuals who are not residents of the AGH UST Student Campus. The ban will be effective for the time of the suspension of lectures and classes! Checking resident cards will be intensified, only individuals staying in a given student house will be allowed to be present in the house. Until 14th April, there is a ban on renting rooms in the hostels (even by AGH UST part-time students). As far as it is possible, please, remain inside your room/flat and do not make any hasty decisions. Your decision to return home may put your loved ones at risk. Young people can have the infection without any symptoms. Elderly people are at risk and you may, unconsciously, pose a threat to their life and health!

Please, do not ignore any information about the virus and apply all the safety measures. The actions of AGH UST are taken to ensure OUR safety. We are facing a threat and we ask you to treat it seriously, but, please, do not panic.
- stay away from large groups,
- despite the nice weather, do not spend time at the barbecue-yard at the campus,
- observe safety and good hygiene practices.

You will be updated on any new developments.

Nielimitowany internet

Studentki i Studenci AGH!
Czy Ty też zawsze chciałeś spędzić cały tydzień pod kocykiem i oglądać serial? Nie było to możliwe, bo mieszkasz w akademiku i ogranicza Cię limit internetowy? Oto informacja specjalnie dla Ciebie! Od dzisiaj możesz spędzić całe dwa tygodnie w łóżeczku z dobrymi filmami i popcornem! Na wniosek dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH podjęła decyzje o zdjęciu limitu internetowego do 25 marca 2020! Możesz wiec spokojnie nadrobić wszelkie zaległości serialowe, przesłuchać nowe piosenki, a potem spokojnie opowiedzieć o tym znajomym na video chacie![ENG VERSION]

Have you always wanted to spend the whole week in bed and watch a series? It was not possible, because you are living in a dormitory and you have limited internet? Here is the news especially for you! From now on you can spend two whole weeks in a bed with good movies and popcorn! At the request of URSS AGH (Student Council of the AGH-UST), the Student Campus administration decided to remove the internet limit by 25 March 2020! So you can catch up with all the TV shows, listen to new songs and then tell your friends about it on the video chat!

Dbajmy o bliskich

Studentki i Studenci AGH!
Pamiętajcie, że młodzi ludzie mogą przechodzić zakażenie wirusem bezobjawowo. Natomiast nasi rodzice i dziadkowie znajdują się już w grupie podwyższonego ryzyka. Nie możemy ich narażać poprzez bliskie kontakty osobiste, a jak wiadomo w ten sposób przenosi się wirus. Skoro więc musimy ograniczyć wizyty u bliskich, podejmijmy inne wyzwanie! Obejmijmy dziadków i rodziców telefoniczną opieką. Dwa telefony dziennie, rano i wieczorem, są rewelacyjną inicjatywą, aby mieli oni pewność, że są pod opieką, a także, że nam nic nie grozi![ENG VERSION]

Remember that young people might be infected with the virus and still have no symptoms. However our parents and grandparents are in a higher risk group. We cannot put them in danger by close personal contact, because as we know, that is how the virus spreads. If we have to limit visits to relatives, let’s take another challenge! Let's take care of grandparents and parents by calling them. Two phone calls a day, in the morning and in the evening are a great initiative to make sure are looked after and that we are not in danger!

Zajęcia e-learningowo

Powoli zaczyna Ci się nudzić bez zajęć? Boisz się, że wyjdziesz z wprawy od pisania sprawozdań i liczenia całek? Nie martw się! Pomimo odwołania zajęć, mogą się one odbywać w formie elektronicznej, tj. elearningowo lub w postaci webinarów. Już wkrótce prowadzący będą kontaktować się z Wami w tej sprawie!

Wszystkie czynności podejmowane w tym kierunku odbywają się zgodnie z zarządzeniem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki.

LINK DO ZARZĄDZENIA REKTORA AGH[ENG VERSION]

Are you beginning to get bored without your classes? Are you afraid of getting out of practice at report writing or calculating integrals? Don't worry! Despite the cancellation, you can still have your classes online - with e-learning or webinars. Soon,your teachers will contact you about the details. Everything is happening in compliance with the order of our Rector, Professor Tadeusz Słomka.

Pogoda nic nie zmienia!

Ładna pogoda sprawia, że masz ochotę wyjść na Miasteczko Studenckie AGH i wziąć udział w sławnych Koronaliach? Zdecydowanie odradzamy! Ale mamy dla Ciebie świetną alternatywę! Odkażaj się w zaciszu własnego pokoju. Pamiętaj, że zawsze możesz to robić przy oknie z widokiem na grilloprzestrzeń. Zostań w domku i dbaj o zdrówko swoje i innych![ENG VERSION]

Does the warm weather make you want to join the infamous Koronalia at the Campus? We strongly advise against that! But we do have a great alternative! Sanitize in the comfort of your room. Remember you can do it by the window overlooking the barbecue-yard. Stay at home, take care of yourself and others.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Studentki i Studenci AGH!
Wszystkie media, aż huczą od informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2! Nie bagatelizuj tej informacji i stosuj wskazane środki ostrożności! Wszystkie czynności na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podejmowane są w trosce o NASZE bezpieczeństwo️. Mamy do czynienia z zagrożeniem i prosimy abyście bez paniki potraktowali je poważnie.
- Nie przebywajcie w dużych grupach,
- Zaprzestańcie wizyt na grillo-przestrzeni Miasteczko Studenckie AGH - Koronalia to nie najlepszy pomysł :)
- Zachowujcie wszelkie względy bezpieczeństwa i higieny

Wszelkie wiadomości będziemy na bieżąco przekazywać do Waszej informacji.
Prosimy o zachowanie spokoju oraz cierpliwość.[ENG VERSION]

The mass media are buzzing with news about the SARS-CoV-2 spread! Please treat this information seriously and stick to the prescribed safety procedures. All measures adopted at the AGH-UST were taken with your safety in mind. We are faced with a serious threat, so please, don’t panic, but treat it seriously.
- Avoid large gatherings of people;
- Stop visiting the picnic grounds at the AGH-UST campus - Coronalia is far from being a good idea :)
- Implement all required measures aimed at health protection;

We’ll keep you updated. Please be patient and keep calm.

Bezpieczne akademiki

Dwa tygodnie odwołanych zajęć brzmią dla Ciebie jak ferie lub wakacje? Twoje walizki same zaczęły się pakować, gdy tylko usłyszałeś tę informację?

Zwróć uwagę na to, że powrót do domu może być niebezpieczny dla twoich najbliższych. Pamiętaj o bezpieczeństwie swoich rodziców, a w szczególności dziadków! Ludzie w młodym wieku mogą pomimo zarażenia wirusem, przechodzić chorobę bezobjawowo. Natomiast osoby w podeszłym wieku znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka i nieświadomie możesz stworzyć zagrożenie dla ich zdrowia lub życia! W miarę możliwości prosimy o pozostanie w mieszkaniu/pokoju i nie podejmowanie pochopnych decyzji.[ENG VERSION]

Classes suspended for two weeks! Doesn’t it seem like winter holidays or vacation? Your luggage somehow started to pack itself as soon as you heard the news?

Please bear in mind that your return might present a threat to you relatives. Don’t forget about the safety of your parents and, first of all, your grandparents! Young people may suffer no ill symptoms even when they are actually infected with a virus. Elderly people, on the other hand, are considered a high risk group and you, though intentionally, can represent a threat to their health and well-being. We advise you to stay at your place, if possible, and avoid any rash decisions!

Miasteczko Studenckie AGH

Najnowsze informacje dotyczące Miasteczka Studenckiego AGH!

- Informujemy, że w związku z obecną sytuacją wprowadzony został zakaz wszelkich odwiedzin w akademikach osób niebędących mieszkańcami Miasteczko Studenckie AGH. Obowiązuje on na czas odwołania zajęć dydaktycznych,
- Sprawdzanie kart mieszkańców zostanie wzmożone, a w akademikach przebywać mogą jedynie osoby zamieszkujące dany DS,
- Na czas odwołania zajęć dydaktycznych nie będzie również możliwości kwaterowania się w akademikach,
- Do 14 kwietnia zakaz wynajmowania hosteli (nawet przez niestacjonarnych studentów AGH).
[ENG VERSION]

Latest news related to AGH UST Student Campus!

- Please be informed that due to the current situation there is a ban on any visits in student houses by individuals who are not residents of the AGH UST Student Campus. The ban will be effective for the time of the suspension of lectures and classes,
- Checking resident cards will be intensified, only individuals staying in a given student house will be allowed to be present in the house,
- For the time of the suspension of lectures and classes, it will not be possible to be quartered in student houses,
- Until 14th April, there is a ban on renting rooms in the hostels (even by AGH UST part-time students).

Wydarzenia URSS

Studentki i Studenci AGH!
W związku z wprowadzonym zarządzeniem istnieje możliwość, że terminy naszych najbliższych wydarzeń ulegną zmianie. Czekamy na kolejne informacje oraz kontrolujemy sytuację na bieżąco. Na naszym fanpage'u oraz na stronach wydarzeń będziemy informować Was o wszystkim.[ENG VERSION]

To all students of AGH-UST!
In accordance with the regulation adopted recently, some of the upcoming events are likely to be re-scheduled. We are still awaiting the newest updates and monitoring the situation on the online basis. We’ll keep you informed, please visit our fanpage and respective event websites.

Legitymacje

LEGITYMACJE

Nie przedłużyłeś jeszcze ważności swojej legitymacji? Nie przejmuj się! Masz aż dwa miesiące czasu więcej! W przeciągu kilku dni wszystkie legitymacje z naklejką ważną do 30 marca zostaną odgórnie przedłużone do 31 maja 2020 r.! Więcej na ten temat w komentarzu pod postem!

Pomimo wyżej przedstawionej informacji, odwołaniu zajęć do 24 marca oraz informacji o zamknięciu Centrum Kart Elektronicznych, w dniach 11 i 12 marca, nadal możesz osobiście przedłużyć ważność swojej legitymacji (do 31 października):
- W najbliższych dniach legitymacje przyjmowane są w pawilonie C1 na parterze, przy portierni,
- Na miejscu otrzymujesz informację, o której możesz odebrać podbitą legitymację,
- Czas trwania procedury podbijania legitymacji jest uzależniony od ilości osób zgłaszających się w danym momencie.

Informacje na temat rozwoju sytuacji i ewentualnego wznowienia działalności CKE będą podawane w mediach społecznościowych, na stronie CKE, na stronie głównej AGH (www.agh.edu.pl) oraz na naszym fanpage-u!

Prosimy o wyrozumiałość oraz przepraszamy za wszelkie niedogodności.
[ENG VERSION]

STUDENT IDs

You haven’t renewed your ID? Don’t worry! You have two months more to do it! Within the next few days, all student IDs valid until 30th March will be automatically extended until 31st May 2020. More on the subject in the comment section under the post!

Despite the above information, the suspension of classes until 24th March, and information about closing the Electronic Cards Centre, on 11th and 12th March you will still have a chance to renew your student ID personally (until 31st October):
- In the next few days, student IDs will be accepted in building C1, ground floor, near the lodge,
- You will be informed when you can collect your renewed student ID,
- The waiting time will depend on the number of students applying for renewal at the given moment.

Information about the current situation and a possible reopening of the Electronic Cards Centre will be published in social media, on the website of the Electronic Cards Centre, on the AGH UST’s main web page (www.agh.edu.pl), and on our fanpage!

Please be understanding, we apologise for any inconvenience!

Zarządzenie rektora

WAŻNY KOMUNIKAT
JM Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wystosował zarządzenie dotyczące obecnej sytuacji. Prosimy o zapoznanie się z nim i zastosowanie się do komunikatu. Zarządzenie obowiązuje od dnia dzisiejszego do 25 marca włącznie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz decyzji władz państwowych okres zawieszenia zajęć może ulegać wydłużeniu.

LINK DO ZARZĄDZENIA REKTORA AGH[ENG VERSION]

The Rector of the AGH University of Science and Technology has issued ORDER NO. 13/2020 on prevention of the spread of the COVID-19 virus among members of the AGH UST community . Please, make sure you read the document. Depending on the epidemic status and any decisions issued by state authorities the class suspension period may be extended.

HYPERLINK TO RECTOR'S DECREE

Zajęcia zawieszone!

WAŻNY KOMUNIKAT
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
w związku z wydanym właśnie zarządzeniem JM Rektora AGH prof. dr hab. Tadeusza Słomki wszystkie zajęcia zostają zawieszone na czas 2 tygodni. Zarządzenie obowiązuje od dnia dzisiejszego, od godziny 10.00.[ENG VERSION]

URGENT MESSAGE
Dear Friends,
We would like to inform you that pursuant to The Rector’s order all classes held at AGH UST since 11 March 2020 10:00 AM until the end of 25 March 2020 (Wednesday) have been suspended.

Komisje

URSS AGH składa się z 7 komisji i około 150 członków. Zadaniem komisji jest spełnianie celów statutowych Samorządu Studenckiego jak i organizowanie życia studenckiego na naszej Uczelni.

 • Komisja ds. Rozwoju
 • Komisja ds. Projektów
 • Komisja ds. Współpracy
 • Komisja ds. Promocji
 • Komisja ds. Sportu
 • Komisja ds. Miasteczka Studenckiego AGH
 • Komisja ds. Dydaktyki i Regulaminów

Projekty

Kopalnia Talentów AGH

Kopalnia Talentów AGH to projekt organizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH w Krakowie. Wśród ogromnej liczby studentów znajduje się mnóstwo utalentowanych osób, które do tej pory nie miały możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością. Wydarzenie ma na celu wyłonienie spośród uczelnianej społeczności jednej wyróżniającej się niepospolitymi umiejętnościami studentki, studenta lub zespołu. Niesamowite show, na którym uczestnicy prezentują swoje występy, dostarczy rozrywki wszystkim żakom, pracownikom i absolwentom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz wszystkim przybyłym gościom. Dodatkowymi atutami płynącymi z projektu jest możliwość przezwyciężenia lęku przed wystąpieniami publicznymi oraz szansa na zaprezentowanie się na scenie największego klubu studenckiego w Krakowie – Klubu Studio.

Juwenalia AGH

Juwenalia Akademii Górniczo-Hutniczej to największe kulturalne wydarzenie, które jest integralną częścią Juwenaliów Krakowskich – wielkiego, tradycyjnego święta Studentów organizowanego dzięki znakomitej współpracy największych krakowskich uczelni wraz z całym lokalnym środowiskiem akademickim.


Inżynier z Kulturą

Inżynier z Kulturą to cykl bezpłatnych szkoleń dedykowanych studentom Akademii Górniczo-Hutniczej, mających na celu zapoznanie przyszłych inżynierów z zasadami bon ton oraz dobrymi manierami.

Wydarzenie rokrocznie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Kolejne edycje gromadzą pod jednym dachem ponad 500 głodnych wiedzy studentów.

TEDxAGHUniversity

TEDxAGHUniversity to całkowicie nowa inicjatywa, zapoczątkowana przez studentów i absolwentów AGH. Projekt opiera się na popularnym na całym świecie formacie – konferencji TED. Jest to innowacyjna platforma do wymiany poglądów, integracji lokalnej społeczności i budowania świadomego postrzegania świata. Naszym celem jest, by TEDxAGHUniversity był katalizatorem innowacyjności i nieszablonowości, a uczestnicy projektu mieli szansę na wprowadzenie realnych zmian w swoim życiu, zainspirowani wystąpieniami zaproszonych przez nas prelegentów. TEDxAGHUniversity to całodniowa konferencja w czasie której inspirujący mówcy, w formie maksymalnie 18-minutowych „Talksów” przedstawiać będą krótkie prelekcje z zakresu technologii, rozrywki, sztuki, edukacji i wielu innych dziedzin.

Campus AGH

Campus AGH to obóz integracyjny skierowany do wszystkich osób, które od października rozpoczną studia na AGH. Już od 2010 roku ułatwia start w nowym, nieznanym miejscu. Uczestnicy Campusu zawsze są na początku lepiej zorientowani w studenckich realiach niż koledzy z roku, znają teren uczelni, Miasteczka Studenckiego oraz kluby studenckie.

Biorąc udział w Campusie poznasz specyfikę naszej uczelni oraz spotkasz ludzi, z którymi będziesz studiował przez najbliższe kilka lat. Gwarantujemy Ci, że nie zabraknie studenckiej atmosfery i atrakcji. W programie przewidziane są warsztaty, szkolenia, zawody sportowe, gra terenowa i wiele niespodzianek. Nie obędzie się oczywiście bez imprez integracyjnych! Będziesz miał też okazję zobaczyć jak to jest mieszkać na największym Miasteczku Studenckim w Polsce – zapewniamy noclegi w domu studenckim, pełne wyżywienie oraz niezapomniane przeżycia.

Wszyscy dotychczasowi uczestnicy są zgodni w jednej kwestii: WARTO!

Festiwal Synestezje. Muzyka. Plastyka. Słowo

USŁYSZEĆ OBRAZ, NAMALOWAĆ SŁOWO, MUZYCE NADAĆ BARWĘ…

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2012 pod nazwą Sophiscapes. Muzyka. Plastyka. Słowo. W roku 2013 Sophiscapes zastępuje słowo Synestezje. Odtąd Festiwal Synestezje będzie promował głównie twórczość polskich artystów. Artystów z zakresu Muzyki.Plastyki.Słowa. Poprzednie edycje projektu zostawiły po sobie przekonanie, że tych trzech płaszczyzn działania twórców nie należy rozdzielać. Co więcej – należy je wydobywać, podkreślać, uwypuklać, a nawet inicjować i pobudzać do kreowania dzieł, które świadczą o ich nierozerwalności, przenikaniu się i koegzystencji. Usłyszeć obraz, namalować słowo, muzyce nadać barwę, co najważniejsze: po polsku! Dla polskiej i zagranicznej publiczności. Polskie! Bo polskie jest ważne.

DLACZEGO FESTIWAL SYNESTEZJE MUZYKA.PLASTYKA.SŁOWO ZYSKAŁ TAKĄ FORMUŁĘ?

Dla wielu osób brzmienie muzyki, plastyka obrazu i znaczenie, jakie niesie słowo jest nierozerwalne w odbiorze utworu muzycznego. Te wszystkie sfery i płaszczyzny nam również wydają się nierozłączne, przenikają się wzajemnie, uzupełniają, nadają sobie dodatkowe wymiary. Dlatego podczas Festiwalu odbywają się imprezy towarzyszące takie, jak happeningi, wystawy prac plastycznych, pokazy vj’ów, panele dyskusyjne. Wszystko wydarzenie inspirowane są muzyką, plastyką i słowem. Festiwal zakłada prezentację niekwestionowanych autorytetów z dziedziny muzyki ambitnej. Zespołów, które tworzą wartościową i nieszablonową muzykę, która zyskała bardzo duże uznanie, a którą z pewnością trudno zaszufladkować i przypisać określonym modom czy trendom. Artystów, którzy chcą tworzyć ambitne brzmienia.


Targi Organizacji Studenckich

Targi Organizacji Studenckich to coroczne wydarzenie, podczas którego każda chętna organizacja lub koło naukowe może zaprezentować swoją działalność i projekty, które mogą zachęcić potencjalnych członków organizacji na dołączenia.

Studenci mają możliwość zapoznania się z ofertą organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej.

Puchar AGH

Puchar AGH to wydarzenie sportowe dedykowane wszystkim studentom Akademii Górniczo-Hutniczej. Projekt ma na celu promowanie aktywności sportowej i zdrowego stylu życia pośród młodych osób. Pucha AGH jest formą integracyjnego wyjazd w góry, podczas którego odbywają się szkolenia z jazdy na desce/nartach i amatorskie zawody z tych dyscyplin, gdyż kierowane jest głównie do osób, które nie mają doświadczenia, bądź są hobbystami.

Wydarzenie odbywa się podczas przerwy międzysemestralnej, wtedy kiedy jest idealny czas na wypoczynek w górach po ciężkiej sesji, a także na naładowanie baterii na następny semestr. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, wejście na stok oraz świetną zabawę! Dla najlepszych zawodników przewidziane są pamiątkowe nagrody.

Dzień Zerowy AGH

Dzień Zerowy AGH to stosunkowo młody projekt, który od roku akademickiego 2015/16 wprowadza nowoprzyjętych studentów w realia panujące na Uczelni. Jest on nie tylko doskonałym startem w życie akademickie, ale również okazją do integracji dla wszystkich uczestników.

Głównym celem Dnia Zerowego jest przekazanie Żakom podstawowych informacji i wiedzy o organizacji życia na Uczelni, ich prawach i obowiązkach oraz możliwościach, które daje im studiowanie na naszej Alma Mater. Jest to wiedza praktyczna, którą niejednokrotnie przyjdzie im użyć, a posiadanie jej zdecydowanie ułatwi pierwsze tygodnie na studiach. Wszystko to przekazywane jest w przystępnej formie przez osoby, które Uczelnię znają od podszewki- sami bowiem na niej studiowali, bądź ciągle studiują. Wśród prelegentów w ostatnich latach znaleźli się również przedstawiciele Miasteczka Studenckiego AGH, Rzecznik Praw Studenta, czy Rzecznik Prasowy.

Dzień Zerowy jest wydarzeniem, które jest doceniane przez wszystkich uczestników – to swoisty miks wiedzy teoretycznej i praktycznej, niespotykany na innych uczelniach.

Spotkanie bez krawata

„Spotkanie bez krawata, czyli small talk z rektorem” to propozycja dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy pragną poznać specyfikę pracy Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego, który również jest pomysłodawcą tego projektu.

Podczas spotkania można porozmawiać w bezstresowej atmosferze o kwestiach związanych z jakością kształcenia, dydaktyką oraz wszelkimi procesami dotyczącymi organizacji studiów.

Dodatkowym zadaniem tego projektu jest stworzenie przyjaznej platformy komunikacyjnej na linii Prorektor ds. Kształcenia – student.

Miasto X

„Miasto X – Autostop AGH” to projekt, który skupia miłośników autostopowych podróży a także osoby, którzy chcą sprawdzić jak poradzą sobie w trudnych warunkach. „Miasto X” to nie tylko rozrywka, ale również nauka strategicznego myślenia i działania w zespole. Wśród autostopowych wyścigów wyróżnia nas to, że uczestnicy dowiadują się o docelowym mieście dopiero po przybyciu na miejsce startu. Kolejnym niekonwencjonalnym elementem jest zdobywanie puntów, przez odwiedzanie tzw. miast pośrednich.

Pragniemy, aby tuż przed sesją letnią mogli przemierzać drogi naszego pięknego kraju, odpocząć od zgiełku dnia codziennego i zdobyć energię na pokonanie zbliżających się egzaminów.

Planszówki

Planszówki z URSS AGH mają na celu integrację studentów przy wspólnej zabawie, zachęcając ich do wyjścia z akademików i spędzenia wieczoru w alternatywny sposób.

Uczestnicy mają do wyboru ponad 100 gier planszowych, w które mogą zagrać w klubie studenckim Studio. Zapewniamy także wsparcie instruktora, który pomaga w zrozumieniu zasad gry.

Co jakiś czas w trakcie wydarzenia jest organizowany konkurs,w którym można wygrać nagrody w postaci ulubionych planszówek.

Kontakt

Adres: ul. Reymonta 13A, 30-059 Kraków

Telefon: +48 12 617 39 39

E-mail: urss@agh.edu.pl

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 9:00 - 16:00

Wtorek 9:00 - 16:00

Środa 9:00 - 16:00

Czwartek 9:00 - 16:00

Piątek 11:00 - 13:00

Copyright © 2006-2020 URSS AGH Designed with by Enlighten

O Nas

Skład Prezydium

Marcin Krukowski Przewodniczący URSS AGH marcin.krukowski@samorzad.agh.edu.pl
Adam Szewiola Zastępca Przewodniczącego URSS AGH Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju adam.szewiola@samorzad.agh.edu.pl
Krystian Kotarzewski Przewodniczący Komisji ds. Projektów krystian.kotarzewski@samorzad.agh.edu.pl
Mikita Yakimovich‎ Przewodniczący Komisji ds. Współpracy mikita.yakimovich‎@samorzad.agh.edu.pl wspolpraca@samorzad.agh.edu.pl
Katarzyna Karnasiewicz Przewodnicząca Komisji ds. Promocji katarzyna.karnasiewicz@samorzad.agh.edu.pl media@samorzad.agh.edu.pl
Zbigniew Wilczyński Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Regulaminów zbigniew.wilczynski@samorzad.agh.edu.pl
Dawid Kurowski Przewodniczący Komisji ds. Miasteczka Studenckiego AGH dawid.kurowski@samorzad.agh.edu.pl
Weronika Wyroba Przewodnicząca Komisji ds. Sportu weronika.wyroba@samorzad.agh.edu.pl

Inne ważne osoby

Agata Zagożdżon Pełnomocnik ds. Kultury agata.zagozdzon@samorzad.agh.edu.pl
Agnieszka Dubiel Asystentka biura URSS AGH biuro@samorzad.agh.edu.pl
Dorota Pachuta Asystentka Rzecznika Praw Studenta AGH rps@agh.edu.pl
Iwona Mika Asystentka Rzecznika Praw Studenta AGH rps@agh.edu.pl
Wiktoria Grzanka Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy uskw@samorzad.agh.edu.pl
Juliusz Stefański Koordynator URSS ds. Kół Naukowych AGH kn@samorzad.agh.edu.pl

Organizacje Studenckie

Partnerzy

Pomoc

Proces kształcenia

dydaktyka@samorzad.agh.edu.pl

Miasteczko Studenckie AGH

miasteczko@samorzad.agh.edu.pl

Ubezpieczenie NNW

ubezpieczenia@samorzad.agh.edu.pl